NEXT SEASON  CONDITII DE PARTICIPARE

TARG DE CONTRACTARI DE INCALTAMINTE, MAROCHINARIE SI CONFECTII

1. Expozanţi şi produse

1.1. Sunt acceptate orice fel de produse, servicii şi înscrisuri legate de comercializarea lor, cu condiţia ca acestea să se încadreze în profilul manifestării conform tematicii acesteia şi să fie menţionate în adeziunea-contract acceptată de expozant şi agreată de organizator. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu admite acele exponate care nu se încadrează în tematica expoziţiei, precum şi cele care apar ca fiind dăunătoare şi periculoase, expozanţii fiind exclusiv răspunzători de respectarea întocmai a legislaţiei şi reglementărilor în vigoare în România şi în plan internaţional, pe care se obligă să le cunoască în detaliu. Obţinerea autorizaţiilor prevăzute de lege este exclusiv în sarcina expozantului.

2. Inscriere – participare

2.1. Expozantul completează şi semnează două formulare ale adeziunii-contract.Cele două exemplare, astfel completate, se returnează organizatorului până cel târziu  cu 10 zile inainte de inceperea evenimentului, dupa aceea se mai acceptă adeziuni în limita spaţiului disponibil. In funcţie de posibilităţile tehnice, suprafaţa alocată poate diferi de cea solicitată sau participarea poate fi refuzată de către organizator. Organizatorul va comunica ulterior, în scris, expozantului, spaţiul alocat şi factura aferentă. Dacă expozantul nu este de acord cu spaţiul alocat, acesta poate renunţa la participare, notificând în scris organizatorul în 2 zile de la data primirii comunicării prin fax/mail. Lipsa notificării în acest sens şi în termenul prevăzut anterior, exprimă acceptarea tacită a expozantului. Organizatorul va completa spaţiul alocat pe cele doua exemplare ale adeziunii, le va semna şi va remite un exemplar expozantului. Din acest moment Adeziunea constituie contract obligatoriu pentru ambele părţi.

2.2. Se iau în considerare numai adeziunile-contract semnate, ştampilate în original şi însoţite de copia certificatului de înmatriculare de la Registrul Comerţului.

2.3. Organizatorul poate refuza participarea expozanţilor care nu şi-au achitat integral obligaţiile de plată în termenele prevăzute în facturi. Expozanţii pot utiliza spaţiile alocate numai pentru activitatea de contractare (este interzis vanzarea en- detail la standuri pe perioada de desfasurare a targului de contractare) si numai dacă au achitat integral, în termen, obligaţiile de plată faţă de Organizator.

3. Retragere

În cazul în care dupa perfectarea contractului si efectuarea platii expozantul renunţă la participare după termenul limită de înscriere, contractul se reziliază, iar sumele plătite se reţin, cu titlu de daune-interese pentru acoperirea prejudiciului material şi moral cauzat, astfel:
– în cazul retragerii cu 15 zile sau mai puţin înainte de deschiderea manifestării, sumele deja achitate de expozant se reţin integral;

4. Spaţiul de expunere

4.1. Standul/spaţiul alocat este pus la dispoziţia expozantului cu proces-verbal încheiat cu seful de pavilion, cu o zi înainte de data deschiderii manifestării, intre orele 14.00 – 20.00 pana in ultima zi a targului, orele 20.00. Expozantul este obligat sa elibereze spatiul in ultima zi, pana cel mai tarziu la orele 20.00 si sa predea standul cu dotarile comandate în starea în care le-a primit, fiind considerat ca le-a primit în stare buna.
Expozantul se obligă să suporte pierderea sau deteriorarea constatată cu ocazia predării-primirii. Expozantul este de acord ca, în cazul în care depăşeşte perioada de 2 zile pentru dezafectarea/eliberarea standului/spaţiului, să plătească, cu titlu de penalizare chiria/zi expoziţie majorată cu 100% pentru perioada depăşită. Părţile convin ca, în cazul în care Expozantul nu a achitat integral sumele datorate, a provocat alte daune sau a deteriorat spaţiul/standul alocat şi/sau alte bunuri din dotare organizatorul are dreptul să reţină bunurile acestuia, drept garanţie, pentru recuperarea daunelor.

4.2. Expozantul poate utiliza numai spaţiile de expunere alocate. Este interzisă utilizarea surselor de sunet (nivel maxim admis: 65dB) şi/sau lumină care deranjează alţi expozanţi. Expozantul se obliga să respecte legea dreptului de autor şi celelalte reglementări legale în domeniu, fiind exclusiv răspunzător de încălcarea acestora.

5. Plata

Toate plăţile datorate participării la expoziţie se efectuează în termenele prevăzute în facturile proforme emise de organizator numai prin transfer bancar in contul: RO07INGB0001008196228910 sau numerar (conform reglementărilor in vigoare). Spezele bancare sunt în sarcina expozantului.

6. Program de desfăşurare

6.1. In perioada de montare/amenajare proprie a standurilor, preziua targului (in conformitate cu art. 4.1.), accesul personalului expozanţilor va fi permis intre orele 9:00-20:00; scoaterea exponatelor din standuri/demontarea se poate face începând cu  orele 13.00 in ultima zi de targ .

Accesul pe durata manifestării este:
Pentru expozanţi: între orele 9.00 -18.30, iar in ultima zi între orele 9.00 – 20.00.
Pentru vizitatori programul celor 3 zile de targ este: între orele 10.00 – 18.00, iar in ultima zi 10.00-14.00.
Expozanţii sunt obligaţi sa respecte programul de funcţionare al expoziţiei.

6.2. Autovehiculele expozanţilor au acces numai in parcările special amenajate, pe baza de parking. Pe perioada expoziţiei accesul autovehiculelor este permis pana la pavilion, in vederea aprovizionării, zilnic intre orele 18.00-18.30.

6.3. Expozantul are obligaţia sa ia in primire spaţiul alocat si sa finalizeze construcţia/amenajarea standului pana la orele 20.00 in preziua manifestarii, in caz de nepreluare, organizatorul va considera ca expozantul si-a anulat participarea si spaţiul va putea fi alocat unui alt expozant.

6.4. Expozanţii se obliga sa respecte programul expoziţiei si sa nu paraseasca spaţiul înainte de închiderea manifestării. Nerespectarea programului manifestării obliga expozantul la plata unei penalitati de 10% calculata la valoarea facturii de chirie spaţiu.

7. Publicitate

Expozantul are dreptul să facă publicitate produselor sale gratuit doar în incinta propriului stand. Distribuirea de prospecte, pliante şi mostre în afara standurilor închiriate poate fi făcută doar cu aprobarea prealabilă a organizatorului.
Formele de publicitate trebuie să fie în concordanţă cu principiile comerciale şi cu legislaţia din România. Organizatorul are dreptul să înlăture fără acordul expozantului inscripţionările, reclamele şi alte forme de publicitate făcute în interiorul şi în afara propriului stand în cazul în care consideră că nu sunt în concordanţă cu legislaţia română, cu condiţiile de participare sau ca deranjează pe ceilalţi expozanţi.

8. Asigurarea pazei; Răspundere

8.1. Organizatorul asigură paza generală exterioara a pavilionului/spaţiul exterior în afara programului de desfăşurare (art. 7), fără însă a fi ţinut răspunzător de securitatea şi integritatea bunurilor şi materialelor expozanţilor. Se recomandă expozanţilor asigurarea bunurilor. In cazul dispariţiei unui exponat/obiect din stand, expozantul este obligat să semnaleze imediat acest lucru Organului de Poliţie. Expozantul este răspunzător de paza, integritatea şi securitatea bunurilor sale în timpul programului de desfăşurare de la punctul 6.

8.2. Expozantul este deplin răspunzător de respectarea normelor legale de prevenire a incendiilor (inclusiv se obliga sa ia toate masurile pentru limitarea si supravegherea stricta a fumatului in stand si pe teritoriul nealocat special pentru fumat), a normelor de protecţie a muncii şi pentru prejudiciile cauzate Hotelului/Organizatorului, vizitatorilor sau celorlalţi expozanţi, în condiţiile Codului Civil.

8.3. Din considerente de forţă majoră, organizatorul poate să anuleze manifestarea ori poate să modifice perioada si/sau locatia de desfăşurare. Organizatorul va informa expozanţii în termen de 5 zile de la producerea cazului de forţă majoră.

8.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si/sau locatia de desfăşurare a expoziţiei si pavilioanele alocate, după anunţarea prealabila a expozanţilor cu minimum 60 de zile înainte de deschiderea manifestării, fara ca expozantul sa poată pretinde daune.

9. Arbitraj

9.1. Orice litigiu sau disputa se va soluţiona de cele doua parţi pe cale amiabila, in termen de 3 zile lucrătoare de la prima încercare de soluţionare.

9.2. Litigiile nesoluţionate pe cale amiabila, decurgând din sau in legătura cu acest contract, vor fi supuse Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, cu aplicarea Regulilor de procedura arbitrala ale acestei Camere, a legii romane si a prevederilor prezentului contract. Tribunalul arbitral va fi compus din trei arbitri, cate unul numit de fiecare dintre părţi, iar al treilea – supraarbitrul – ales de cei doi arbitri. Părţile se obligă să execute întocmai decizia Curtii care este definitivă şi obligatorie.

Prezentele Condiţii de Participare sunt completate cu Condiţiile Generale ale Târgurilor şi Expoziţiilor si fac parte integranta a adeziunii contract.